Kompleksowe Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości

pieniadzeProjekt „Kompleksowe Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

EFS/ZPORR Priorytet 2, Działanie 2.5


CEL DZIAŁANIA

Celem bezpośrednim Działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, spełniającym kryteria określone w Działaniu dla mikroprzedsiębiorcy bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności. W ramach Działania przewidziane są różne formy pomocy, które mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania.

KTO może zostać Beneficjentem Ostatecznym?
Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Udzielanie wsparcia jest kontynuowane po założeniu przez Beneficjentów Ostatecznych, w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo – szkoleniowego w ramach działania 2.5, działalności gospodarczej, jeżeli spełniają oni kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, gdzie za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która:
1) zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe), i
2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro.
Priorytetowo są traktowane:
– osoby odchodzące z rolnictwa (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.3.ZPORR),
– osoby zagrożone utratą zatrudnienia (spełniające kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla działania 2.4 ZPORR),
– młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

Wysokość pomocy finansowej

Dofinansowanie na pokrycie kosztów jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej pochodzi z:
– środków własnych Beneficjenta Ostatecznego, w minimalnej wysokości 25 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji
– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych (rezerwa celowa będące w gestii Ministra Gospodarki i Pracy) w maksymalnej wysokości 75 %kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość pomocy finansowej dla jednego Beneficjenta Ostatecznego w projekcie Centrum wynosi maksymalnie:
1. 4200 zł wsparcia pomostowego (6 x 700 zł)
i/lub
2. 6000 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wniesienia min. 25% wkładu własnego od wartości całej inwestycji )

Wymagania dotyczące zakładania działalności gosp. przez beneficjentów ostatecznych

Działalność gospodarcza zakładana przez Beneficjenta Ostatecznego w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo – szkoleniowego w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze Województwa Świętokrzyskiego.
Działalność ta nie może być działalnością:
1) działalnością z sektora transportu oraz działalnością związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235, z 24.12.2002);
2) związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności; ( chodzi tu o działalność eksportową na którą podmiot otrzymuje dotacje z budżetu państwa)

Wsparcie POMOSTOWE
Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą “przetrwanie” przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Beneficjent Ostateczny Projektu jest uprawniony do otrzymywania pomocy kapitałowej w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł. Kwota ta ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależne od poziomu przychodów w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników.
Wsparcie pomostowe występuje w dwóch formach
a) podstawowe wsparcie pomostowe, przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami),
b) przedłużone wsparcie pomostowe, przysługujące do 12 miesiąca od momentu zarejestrowania działalności

Podstawowe wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez Beneficjenta Ostatecznego Projektu do Beneficjenta (załącznik nr XV do Wytycznych). Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownych wniosków powinna stanowić jeden z elementów projektu.
Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Beneficjent i to on wypłaca środki Beneficjentowi Ostatecznemu Projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w Projekcie.
Beneficjent podejmuje decyzję o przyznaniu Beneficjentowi Ostatecznemu Projektu wsparcia pomostowego w oparciu o załączone do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego następujące dokumenty:
a) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takich jak: kopia nadania numeru NIP i REGON oraz kopia dokumentu zawierającego PESEL właściciela/właścicieli firmy,
b) bussines plan na okres 2 lat działalności firmy,
c) Zestawienie pomocy publicznej otrzymanej przez BO (wg. Załącznika XXII Wytycznych)
Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i następnie podpisuje z Beneficjentem Ostatecznym Projektu umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr XIX do Wytycznych), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków.

Przedłużone wsparcie pomostowe
Projekt SCEiR nie przewiduje przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego.
Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności polega na udzieleniu Beneficjentowi Ostatecznemu Projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli itp.).
Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest na podstawie wniosku złożonego przez Beneficjenta Ostatecznego Projektu (załącznik nr XVII do Wytycznych). Pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownych wniosków powinna stanowić jeden z elementów projektu. Do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej powinny być załączone następujące dokumenty:
a) Uaktualnione dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej takich jak: kopia nadania numeru NIP i REGON oraz kopia dokumentu zawierającego PESEL właściciela/właścicieli firmy,
b) biznes plan na okres 2 lat działalności firmy ,
c) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
d) harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji wraz z harmonogramem wydatków)
Wniosek składany jest przez Beneficjenta Ostatecznego Projektu do Beneficjenta. Beneficjent wydaje opinię co do zasadności i celowości przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności i następnie przekazuje wniosek wraz z opinią i załącznikami do Instytucji Wdrażającej. Decyzję o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej podejmuje Komisja Oceny Projektów (KOP) powołana w Instytucji Wdrażającej.
Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 5000 EUR. Ze środków dotacji pokrywane jest 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a pozostałe 25 % ponosi Beneficjent Ostateczny Projektu ze środków własnych.
Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej, Beneficjent podpisuje z Beneficjentem Ostatecznym umowę o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (załącznik nr XXI do Wytycznych), która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków.
Beneficjent (projektodawca) jest zobowiązany do monitorowania prawidłowości wydatkowania przez BO środków przeznaczonych na inwestycję objętą jednorazową dotacją inwestycyjna na rozwój działalności.

W praktyce…

Beneficjent Ostateczny zgłasza się na szkolenie podstawowe z zakresu problematyki zakładania działalności gospodarczej, następnie przechodzi szkolenie z tworzenia biznesplanu firmy, sporządza własny biznesplan, który bierze udział w komisyjnej weryfikacji. Komisja rekomenduje wybrane biznesplany do dalszej realizacji. Beneficjent Ostateczny zakłada firmę i ubiega się o bezzwrotne dotacje: wsparcie pomostowe i/lub jednorazową dotację inwestycyjną. W dalszym etapie uczestnictwa w programie B.O. otrzymuje możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu prowadzenia działalności oraz poradnictwa Indywidualnych Doradców, pracowników Biura Konsultacyjno – Doradczego ŚCEiR – specjalistów/praktyków w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy itp.

www.jacek.warszawa.pl