Chromatograf przenośny firm CHROMATO-SUD i AIRMOTEC

chromatoAnalizator jest wysoko zautomatyzowanym chromatografem gazowym z kolumną kapilarną przeznaczonym do ciągłego monitorowania w trybie „purge&trap” środowiska (powietrza, wody lub gruntu). Dzięki kompaktowej obudowie 19” może być stosowany w sieci kontenerów, pojazdach laboratoryj-nych lub jako zestaw przenośny.

Pakiet oprogramowania airmoVISTA 1000 kontroluje wewnętrzne procesy oraz dokonuje zbierania danych wyników analizy. Dostarcza ono surowych danych do dalszego przetwarzania na zewnętrznym PC. Oprogramowanie airmoNET/ airmoCOM pozwala na bezobsługowe przenoszenie do komputera danych o koncentracji maksymalnie 5 składników. Narzędzia diagnostyczne pozwalają na śledzenie błędów. Oprogramowania airmoVISTA 1000 daje możliwiość rekalkulacji, kalibracji i przesyłania danych oraz ustawiania parametrów pomiaru i modyfikowania metod analitycznych. Umożliwia również obliczanie czasów retencji, powierzchni pików, stężenia lub masy.

Zastosowania analizatorów firm CHROMATO-SUD i AIRMOTEC

Analizator Aplikacje do analizy powietrza
AirmoMEDOR H2S i merkaptany, 10 do 1000 ppb w oczyszczalniach ścieków, w atmosferze miast i miejscach pracy
AirmoBTX BTEX w atmosferze miast, wsi i w miejscu pracy
AirmoVOC VOC w atmosferze miast, wsi i w miejscu pracy
CHROMATOCHROM TCD Gaz
CHROMABIOGAZ O2, N2, CH2, H2O, CO2
CHROMATOCHROM S H2S, COS, siarczki, merkaptany
Urządzenia specjalne Chlorowce lub związki azotowe
T.H.C. Wszystkie węglowodory w powietrzu

 

Analizator Aplikacje do analizy innych gazów
AirmoMEDOR H2S, merkaptany i THT w gazie naturalnym lub w ropie naftowej
CHROMABIOGAZ O2, N2, CH2, H2O, CO2
CHROMATOCHROM S H2S, COS, SO2, CS2, CO2 w gazie natur. i w ropie
CHROMATRAP Zaniczyszczenia VOC w czystych gazach N2, CO2, O2
CHROMATRAP Chlorowce, azotany w gazie
T.H.T. Wszystkie węglowodory
DID PPB w N2, CO2, O2, Ar

 

Analizator Aplikacje do analizy gazów z ciał stałych i cieczy
AirmoBTX Pochodzące z wody (BTEX)
AirmoVOX Związki toksyczne w żywności

 

Zestawienie istotnych zastosowań airmoVOC 2010/ airmoVOC 1010/ airmoSCAN 1000/
airmoBTX 1000 do monitorowania w trybie ciągłym metodą “purge & trap”
(Zbudowana sieć kontenerów; pojazdy laboratoryjne; zestawy przenośne; obudowa 19″ rack)

 • Ciągłe monitorowanie emisji węglowodorów aromatycznych (np. benzen) w spalinach
  (procesy spalania, generatory elektryczne, kominy cementowni, kominy zakładów odlewniczych).
 • Bezpośrednie monitorowanie emisji wybranych substancji VOC w spalinach samochodowych.
 • Monitorowanie emisji terpenów przez rośliny (np. sosny) w szczególnych warunkach klimatycznych.
 • Monitorowanie ilości benzenu w atmosferze miejskiej.
 • Badanie warunków próbkowania w celu monitorowania benzenu w miastach z dużym ruchem ulicznym.
 • Ciągłe monitorowanie ilościowe aromatycznych i alifatycznych składników VOC w powietrzu w pobliżu zakładów chemicznych i petrochemicznych.
 • Powietrzne pomiary ozonu w czystych warstwach (w samolocie).
 • Sieciowe lub przenośne monitorowanie toksycznych związków w powietrzu w pobliżu zakładów przemysłowych.
 • Analiza ilościowa fenolu i krezoli w powietrzu lub w miejscu pracy przy produkcji fenolu.
 • Analiza benzenu i innych toksycznych oparów w miejscu pracy w przemyśle petrochemicznym (np. zbiorniki paliwowe).
 • Pomiary ilościowe koncentracji amin w miejscu pracy w zakładach odlewniczych.
 • Analiza toksycznych śladów aromatycznych i alifatycznych węglowodorów, chloropochodnych węglowodorów i lotnych związków siarki (np. merkaptany) w gazie ziemnym.
 • Analiza próbek gazowych w bio-reaktorach (alkohole, estery, ketony, aldehydy).
 • Wielofunkcyjne monitorowanie generatorów, gazów organicznych (zasilanie gazowe/ laboratoria jakościowe).
 • Wykrywanie śladowe rozpuszczalników w celu optymalizacji procesów produkcyjnych ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe (przemysł lakierniczy).
 • Automatyczna analiza cieczy i ciał stałych w dynamicznej technice analizy nadpowierzchniowej “headspace”
Monomery w polimerach
 • Chlorek winylu w PVC
 • Lotne związki toksyczne w żywicy
Pozostałości rozpuszczalnika
 • Chlorek metylenu w żywności (np. kawa)
 • Węglowodory w folii (aluminium, plastik)
 • Węglowodory w tabletkach
Chloropochodne węglowodory w cieczach
 • Ekstrakcja gazu w próbkach wód gruntowych
  i zawartość dwuchloroetylen, trójchloroetylen,
  i inne chloropochodne węglowodory
  na poziomie µg/l
 • Analizy ekranowe zawartości ścieków wodnych